Nawigacja

Historia szkoły Patron szkoły Symbole szkoły

O szkole

Historia szkoły

W 1945 szkoła zostaje powołana do życia, a jej pełna nazwa brzmi: Publiczna Szkoła Powszechna nr 4 w Gorzowie Wlkp. Mieści się ona początkowo na ulicy 30-Stycznia w budynku obecnego Zespołu Szkół Ekonomicznych, a we wrześniu 1946 roku zostaje przeniesiona na ulicę Grobla. Organizację i kierownictwo placówki powierzono Edwardowi Krzysztofowiczowi. Siedzibą szkoły był budynek przy ul. Grobli, gdzie obecnie znajduje się Gimnazjum nr 4 (do września 2002 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego). 338 uczniów uczyło się pod kierunkiem pięciu nauczycieli. Pracowali w trudnych warunkach, gdyż budynek był zdewastowany, brakowało mebli, nauka odbywała się w klasach łączonych. W ciągu roku szkolnego 1946/47 kadra nauczycielska powiększyła się o dalsze 4 osoby. Oto jej skład:

kierownik: Edward Krzysztofowicz
nauczyciele: Maria Lisowska
Zofia Flederowa
Katarzyna Kasperska
Irena Szkiłądź
Apolonia Kotowska
Maria Andrzejewska
Eleonora Raczycka
Józef Sałkiewicz
Wacław Wesołowski

W roku 1947 powołano Komitet Rodzicielski, który aktywnie włączył się w pracę szkoły. Pomimo trudności i kłopotów rozpoczęła pracę drużyna harcerska. Kierowała nią Bogusława Budzianowska. Powstało także kółko teatralne pod opieką Marii Lisowskiej oraz zespół mandolinistów, którego pracą kierowali członkowie Komitetu Rodzicielskiego Józef Fruhauf i Maria Pepel. Zespół artystyczny, którego opiekunką była Bogusława Budzianowska, zajął I miejsce w Gorzowie i III w województwie. Przez kolejne lata edukowano dzieci i młodzież w budynku przy ulicy Grobla.
20 września 1960 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nauki w nowym budynku przy ulicy Kobylogórskiej. Rankiem młodzież starej „Czwórki” pożegnała budynek przy ulicy Grobla i wraz z nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi przeszła do nowej szkoły.
26 kwietnia 1975 odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Wówczas jej patronem został Henryk Sienkiewicz. Wśród zaproszonych gości honorowe miejsce zajęła wnuczka pisarza – pani Maria Korniłowicz. Dokonała uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy z płaskorzeźbą laureata Nagrody Nobla. To wydarzenie zapoczątkowało kolejny etap nauki w szkole przy ulicy Kobylogórskiej.
Mury placówki opuściły setki absolwentów. W 1996 roku hucznie obchodzono 50 – lecie szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas pierwsi uczniowie, nauczyciele oraz oświatowe władze miasta. Uroczystość skłoniła wszystkich do przemyśleń, wspomnień i zrodziła wiele nowych radosnych chwil.
Od 1998 roku wdrażamy reformę oświatową. W związku z tym stale kształcimy swoje umiejętności, doskonalimy warsztat oraz metody pracy.
Prawie przez wszystkie lata swego istnienia była placówką samodzielną, tylko przez dwa lata funkcjonowała w ramach ZSO nr 14.
Od 1 września 2001 r. szkoła ponownie stała się placówką samodzielną. Jest to szkoła publiczna o pełnym stopniu zorganizowania z klasami I – VI. Szkoła w swojej strukturze organizacyjnej ma filię, której pełna nazwa brzmi: Filia Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. Filia prowadzi tylko oddziały klas I – III oraz oddział przedszkolny.
Według stanu na 30. 09. 2004 r. w szkole w 19 oddziałach klas I - VI uczy się 413 uczniów oraz 7 dzieci w oddziale przedszkolnym. W szkole uczy 33 nauczycieli, wszyscy posiadają odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje zawodowe. Ponad 73% nauczycieli posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, pozostali mają tytuł licencjata i są w trakcie uzupełniających studiów magisterskich, 9 nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe, a 3 legitymuje się świadectwami ukończenia kursów kwalifikacyjnych. Wśród kadry pedagogicznej jest 2 stażystów, 3 nauczycieli kontraktowych, 21 mianowanych i 7 dyplomowanych. Liczna grupa nauczycieli kontynuuje staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
Szkoła posiada bazę w postaci dwóch budynków: głównego przy ul. Kobylogórskiej 110 oraz siedziby filii przy ul. Osadniczej 3. W budynku głównym znajduje się 15 sal lekcyjnych, nowoczesna pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu, biblioteka z czytelnią, jedno pomieszczenie do prowadzenia zajęć wyrównawczych, sala gimnastyczna z zapleczem, świetlica, która pełni też rolę stołówki, pomieszczenia ciągu kuchennego, kilka pomieszczeń biurowych, w podpiwniczeniu mieści się funkcjonalna szatnia dla uczniów oraz nowoczesna kotłownia gazowa. Przy budynku znajduje się kompleks boisk sportowych do gier zespołowych. Znacznie skromniej przedstawia się budynek przy ul. Osadniczej: jest to właściwie tylko zbiór sal lekcyjnych i kilku mniejszych pomieszczeń, brak w nim sali gimnastycznej.
Od 1991 r. pracą szkoły kieruje dyrektor mgr Elżbieta Czajkowska, zastępcą jest mgr Jan Gaweł. Funkcję kierownika filii powierzono Wandzie Skowrońskiej.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
    ul. Kobylogórska 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • tel/fax: 957 239 621